November 2019
55V
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Ook naar Amsterdam en naar diverse andere plekken in Nederland mocht dit Aanbiddingsvuurtje overslaan. Was er dan nergens Eucharistische Aanbidding meer? Nee, dat God zij dank niet. Maar de laatste decennia is de Eucharistische Aanbidding in het Bisdom Haarlem-Amsterdam steeds meer teruggelopen. Er zijn helaas zelfs meer kerken waar er geheel geen Eucharistische Aanbidding meer is. Het bezoek van mevrouw Eichenberger in het najaar 2010, heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de Rk-kerk 'de Liefde' in februari 2011 gestart werd met Eucharistische Aanbidding, elke donderdag en vrijdag van de week. Voor meer informatie over andere locaties waar in Amsterdam Eucharistische Aanbidding is, kijk op: Locatie . De Initiatiefgroep die in 'de Liefde' de Eucharistische Aanbidding mocht opstarten kreeg het advies om vanwege haar activiteiten, te overwegen dit onder te brengen in een stichting of een vereniging. Na een bezoek bij de bisschop van ons diocees, Monseigneur J.M. Punt, werd besloten om hiertoe inderdaad over te gaan. Monseigneur Punt was zo inventief om ons nog een geschikte naam aan te dragen: de Heilige Stede. Stichting De Heilige Stede heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Naast het Nederlands burgerlijk recht zijn de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en voor katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland van toepassing. Ingeval van strijd tussen het kerkelijk recht en het Nederlandse (burgerlijk) recht, prevaleert het kerkelijk recht. Doelstelling Stichting De Heilige Stede De Stichting heeft ten doel, de behartiging van het algemeen belang, als: o het hernieuwen, verspreiden en verdiepen van de Eucharistische Devotie; o het verrichten van alle verdere handelingen, die met het o vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: o het ondersteunen van de organisatie van Altijddurende Eucharistische Aanbidding op verschillende plaatsen in het bisdom Haarlem-Amsterdam; o het organiseren van vormende activiteiten ter ondersteuning van de Altijddurende Eucharistische Aanbidding. De oprichters laten zich bij de oprichting leiden en inspireren door de navolgende overwegingen: zie grondslag. Het Bestuur De Stichting is een zelfstandige rechtspersoon. Binnen het bestuur zijn de volgende leden benoemd: Voorzitter: pastoor N. Beemster Secretaris: mevrouw C.J.M. Huibers Penningmeester: mevrouw C.E.A.J. Hoffman Meer informatie en contact: www.deheiligestede.nl en info@aanbiddingamsterdam.nl

Grondslag AanbiddingAmsterdam

en Stichting De Heilige Stede

1. De oprichters laten zich bij de oprichting leiden en inspireren door de navolgende overwegingen. 2. In Eucharistisch gebed IIIB (Novus Ordo Missae), bidt de gehele kerk bij monde van de priester: “Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.” De stichting beoogt uitdrukking te geven aan dit gebed door de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament waarin de ‘zuivere offergave’ van Jezus Christus tegenwoordig wordt gesteld. 3. In zijn inleiding van de Encycliek Ecclesia de Eucharistia schrijft Paus Johannes Paulus II het volgende: “Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft terecht geleerd dat het Eucharistische Offer de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven is. Want in de heilige Eucharistie ligt heel het geestelijk goed van de Kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons Paaslam en het levend brood dat het door zijn Vlees in de Heilige Geest tot leven gebrachte en tot leven wekkende leven schenkt aan de mensen. Daarom is de blik van de Kerk voortdurend gericht op de Heer die in het Sacrament van het altaar aanwezig is; daarin ontdekt zij de volledige manifestatie van zijn oneindige liefde.” De stichting beoogt uitdrukking te geven aan deze woorden door de gelovigen uit te nodigen in aanbidding hun blik te richten op de Heer in het Allerheiligst Sacrament. 4. In paragraaf 23 van de Encycliek ‘Ut unum sint’ schrijft Paus Johannes Paulus II: “Het oecumenische gebed staat ten dienste van de christelijke zending en haar geloofwaardigheid. Daarom moet het vooral in het leven van de Kerk en bij iedere andere activiteit aanwezig zijn, die de bevordering van de eenheid van de christenen ten doel heeft. Het is zo, alsof wij ons telkens weer verzamelen in de avondmaalszaal van Witte Donderdag, ofschoon onze gemeenschappelijke aanwezigheid op die plaats nog op haar volledige vervulling wacht, totdat alle christenen zich zullen verzamelen voor de ene Eucharistieviering, na het overwinnen van de hindernissen die de volle kerkelijke gemeenschap in de weg staan.” In paragraaf 8 en 9 van de Encycliek ‘Ut unum sint’ schrijft Paus Johannes Paulus II: “De katholieke Kerk neemt hoopvol de oecumenische verplichting op zich als een gebod van het door het geloof verlichte en door de liefde geleide christelijke geweten. Ook hier kan men het woord van de heilige Paulus aan de eerste christenen van Rome toepassen: "De liefde van God is uitgegoten in onze harten door de heilige Geest" (Rom. 5, 5); onze "hoop stelt ons" dus "niet teleur" (Rom. 5, 5). Dit is de hoop op de eenheid der christenen die in de Trinitaire Eenheid van de Vader en de Zoon en de heilige Geest haar goddelijke bron heeft. Jezus zelf heeft in het uur van zijn lijden gebeden, dat "allen één mogen zijn" (Joh. 17, 21).” In navolging van deze woorden beoogt de stichting mensen van alle achtergronden in eenheid en één met de Heilige Drie- eenheid rondom één enkel Tabernakel in de tegenwoordigheid van de Heer te brengen in aanbidding en lofprijzing van het Allerheiligst Sacrament. 5. De stad Amsterdam was in maart 1345 het toneel van een Eucharistisch Mirakel. Op de plaats van het Mirakel is in 1347 een kapel gewijd met de naam ‘de Heilige Stede’. De Heilige Stede vormde een belangrijk bedevaartsoord totdat de kapel na de reformatie werd geconfisqueerd. Met de oprichting van de Stichting wordt beoogt de traditie van Eucharistische Aanbidding terug te brengen in de ‘Mirakelstad’. 6. De stad Amsterdam is ook een stad waaraan Maria als ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ een bijzondere roeping en missie heeft gegeven. Op 20 maart 1953 zei Maria in de vijfenveertigste van een reeks boodschappen: “Amsterdam heb ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van Alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. Begrijp dit alles goed.” In andere boodschappen heeft Maria meerdere malen opgeroepen tot eenheid in de ware, Heilige Geest, tot het brengen van alle volkeren tot één Gemeenschap en het brengen van alle volkeren tot de Sacramenten van de Kerk en het ware christelijke leven. Bovendien heeft Maria benadrukt dat alle volkeren bij het dagelijks wonder gebracht moeten worden, het dagelijks offer dat weer midden in deze verworden wereld moet komen. Voor de Stichting vormen deze woorden van de Vrouwe van Alle Volkeren een bevestiging van haar doelstelling en een inspiratie en aansporing voor haar activiteiten.

Grondslag

Ontstaan van het Eucharistisch

Initiatief ‘AanbiddingAmsterdam’

In het najaar van 2010 bezocht mevrouw Denise Eichenberger uit Guatamala de stad Amsterdam, om ons hier - in de Mirakelstad - over het apostolaat dat Paus Johannes Paulus II hernieuwd onder de aandacht had gebracht: om in elke stad, in elk dorp, een kapel voor Altlijddurende Aanbidding op te richten. De oorsprong van haar persoonlijke apostolaat ligt in Amerika. Daar reageerde een priester in de jaren '80 op deze dringende oproep van Paus Johannes Paulus in een Apostolische brief aan alle katholieke kerkgemeenten wereldwijd: een oproep om in elke kerk wederom Onze Lieve Heer in de Heilige Eucharistie te gaan aanbidden en zelfs daar waar mogelijk Altijddurende Aanbidding - 24 uur per dag en 7 dagen in de week - te organiseren. Ook Moeder Teresa is een van deze toegewijde mensen die wereldwijd deze apostolische oproep haar hele leven heeft uitgedragen en voorgeleefd.