maart 2019
 55V
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Ook   naar   Amsterdam   en   naar   diverse   andere   plekken   in   Nederland   mocht   dit   Aanbiddingsvuurtje   overslaan.   Was   er   dan nergens    Eucharistische    Aanbidding    meer?    Nee,    dat    God    zij    dank    niet.    Maar    de    laatste    decennia    is    de    Eucharistische Aanbidding   in   het   Bisdom   Haarlem-Amsterdam   steeds   meer   teruggelopen.   Er   zijn   helaas   zelfs   meer   kerken   waar   er   geheel geen   Eucharistische   Aanbidding   meer   is.   Het   bezoek   van   mevrouw   Eichenberger   in   het   najaar   2010,   heeft   er   uiteindelijk   toe geleid   dat   in   de   Rk-kerk   'de   Liefde'   in   februari   2011   gestart   werd   met   Eucharistische   Aanbidding,   elke   donderdag   en   vrijdag van de week. Voor meer informatie over andere locaties waar in Amsterdam Eucharistische Aanbidding is, kijk op: Locatie . De   Initiatiefgroep   die   in   'de   Liefde'   de   Eucharistische   Aanbidding   mocht   opstarten   kreeg   het   advies   om   vanwege   haar activiteiten,   te   overwegen   dit   onder   te   brengen   in   een   stichting   of   een   vereniging.   Na   een   bezoek   bij   de   bisschop   van   ons diocees,   Monseigneur   J.M.   Punt,   werd   besloten   om   hiertoe   inderdaad   over   te   gaan.   Monseigneur   Punt   was   zo   inventief   om ons nog een geschikte naam aan te dragen: de Heilige Stede. Stichting   De   Heilige   Stede   heeft   haar   zetel   in   de   gemeente   Amsterdam.   Naast   het   Nederlands      burgerlijk   recht   zijn   de Algemene   Bepalingen   voor   kerkelijke   rechtspersonen   en   voor   katholieke   burgerlijke   rechtspersonen   in   de   R.K.   Kerkprovincie in   Nederland   van   toepassing.   Ingeval   van   strijd   tussen   het   kerkelijk   recht   en   het   Nederlandse   (burgerlijk)   recht,   prevaleert het kerkelijk recht. Doelstelling Stichting De Heilige Stede De Stichting heeft ten doel, de behartiging van het algemeen belang, als: o het hernieuwen, verspreiden en verdiepen van de Eucharistische Devotie; o het verrichten van alle verdere handelingen, die met het o vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  o het ondersteunen van de organisatie van Altijddurende Eucharistische Aanbidding op verschillende plaatsen in het bisdom Haarlem-Amsterdam; o het organiseren van vormende activiteiten ter ondersteuning van de Altijddurende Eucharistische Aanbidding. De oprichters laten zich bij de oprichting leiden en inspireren door de navolgende overwegingen: zie grondslag.  Het Bestuur De Stichting is een zelfstandige rechtspersoon. Binnen het bestuur zijn de volgende leden benoemd: Voorzitter:  pastoor N. Beemster Secretaris: mevrouw C.J.M. Huibers Penningmeester: mevrouw C.E.A.J. Hoffman Meer informatie en contact:  www.deheiligestede.nl  en info@aanbiddingamsterdam.nl

Grondslag AanbiddingAmsterdam

en Stichting De Heilige Stede

1. De oprichters laten zich bij de oprichting leiden en inspireren door de navolgende overwegingen. 2.   In   Eucharistisch   gebed   IIIB   (Novus   Ordo   Missae),   bidt   de   gehele   kerk   bij   monde   van   de   priester:   “Ja,   Heer,   Gij   zijt werkelijk   de   Heilige;   heel   uw   schepping   moet   U   wel   prijzen,   want   door   Jezus   Christus,   uw   Zoon,   onze   Heer,   maakt   Gij   alles levend   en   heilig,   in   de   kracht   van   de   Heilige   Geest.   Altijd   blijft   Gij   bezig,   U   een   volk   bijeen   te   brengen   uit   alle   naties   en   rassen en   talen;   want   van   oost   tot   west   moet   door   een   zuivere   offergave   hulde   worden   gebracht   aan   uw   Naam.”      De   stichting beoogt   uitdrukking   te   geven   aan   dit   gebed   door   de   aanbidding   van   het   Allerheiligst   Sacrament   waarin   de   ‘zuivere   offergave’     van Jezus Christus tegenwoordig wordt gesteld. 3. In   zijn   inleiding   van   de   Encycliek   Ecclesia   de   Eucharistia ’   schrijft   Paus   Johannes   Paulus   II   het   volgende:   “Het   Tweede Vaticaanse    Concilie    heeft    terecht    geleerd    dat    het    Eucharistische    Offer    de    oorsprong    en    het    hoogtepunt    van    heel    het christelijk   leven   is.   Want   in   de   heilige   Eucharistie   ligt   heel   het   geestelijk   goed   van   de   Kerk   vervat,   namelijk   Christus   zelf,   ons Paaslam   en   het   levend   brood   dat   het   door   zijn   Vlees   in   de   Heilige   Geest   tot   leven   gebrachte   en   tot   leven   wekkende   leven schenkt   aan   de   mensen.   Daarom   is   de   blik   van   de   Kerk   voortdurend   gericht   op   de   Heer   die   in   het   Sacrament   van   het   altaar aanwezig   is;   daarin   ontdekt   zij   de   volledige   manifestatie   van   zijn   oneindige   liefde.”   De   stichting   beoogt   uitdrukking   te   geven aan   deze   woorden   door   de   gelovigen   uit   te   nodigen   in   aanbidding   hun   blik   te   richten   op   de   Heer   in   het   Allerheiligst Sacrament. 4. In   paragraaf   23   van   de   Encycliek   ‘Ut   unum   sint’    schrijft   Paus   Johannes   Paulus   II:   “Het   oecumenische   gebed   staat   ten dienste   van   de   christelijke   zending   en   haar   geloofwaardigheid.   Daarom   moet   het   vooral   in   het   leven   van   de   Kerk   en   bij iedere   andere   activiteit   aanwezig   zijn,   die   de   bevordering   van   de   eenheid   van   de   christenen   ten   doel   heeft.   Het   is   zo,   alsof   wij ons   telkens   weer   verzamelen   in   de   avondmaalszaal   van   Witte   Donderdag,   ofschoon   onze   gemeenschappelijke   aanwezigheid op    die    plaats    nog    op    haar    volledige    vervulling    wacht,    totdat    alle    christenen    zich    zullen    verzamelen    voor    de    ene Eucharistieviering, na het overwinnen van de hindernissen die de volle kerkelijke gemeenschap in de weg staan.” In   paragraaf   8   en   9   van   de   Encycliek   ‘Ut   unum   sint’    schrijft   Paus   Johannes   Paulus   II:   “De   katholieke   Kerk   neemt   hoopvol   de oecumenische   verplichting   op   zich   als   een   gebod   van   het   door   het   geloof   verlichte   en   door   de   liefde   geleide   christelijke geweten.   Ook   hier   kan   men   het   woord   van   de   heilige   Paulus   aan   de   eerste   christenen   van   Rome   toepassen:   "De   liefde   van God   is   uitgegoten   in   onze   harten   door   de   heilige   Geest"   (Rom.   5,   5);   onze   "hoop   stelt   ons"   dus   "niet   teleur"   (Rom.   5,   5).   Dit   is de   hoop   op   de   eenheid   der   christenen   die   in   de   Trinitaire   Eenheid   van   de   Vader   en   de   Zoon   en   de   heilige   Geest   haar goddelijke bron heeft. Jezus zelf heeft in het uur van zijn lijden gebeden, dat "allen één mogen zijn"  (Joh. 17, 21).” In   navolging   van   deze   woorden   beoogt   de   stichting   mensen   van   alle   achtergronden   in   eenheid   en   één   met   de   Heilige   Drie- eenheid   rondom   één   enkel   Tabernakel   in   de   tegenwoordigheid   van   de   Heer   te   brengen   in   aanbidding   en   lofprijzing   van   het Allerheiligst Sacrament. 5. De   stad   Amsterdam   was   in   maart   1345   het   toneel   van   een   Eucharistisch   Mirakel.   Op   de   plaats   van   het   Mirakel   is   in 1347   een   kapel   gewijd   met   de   naam   ‘de   Heilige   Stede’.   De   Heilige   Stede   vormde   een   belangrijk   bedevaartsoord   totdat   de kapel   na   de   reformatie   werd   geconfisqueerd.   Met   de   oprichting   van   de   Stichting   wordt   beoogt   de   traditie   van   Eucharistische Aanbidding terug te brengen in de ‘Mirakelstad’. 6. De   stad   Amsterdam   is   ook   een   stad   waaraan   Maria   als   ‘Vrouwe   van   Alle   Volkeren’   een   bijzondere   roeping   en   missie heeft    gegeven.    Op    20    maart    1953    zei    Maria    in    de    vijfenveertigste    van    een    reeks    boodschappen:    “Amsterdam    heb    ik uitgezocht   als   de   plaats   van   de   Vrouwe   van   Alle   Volkeren.   Het   is   ook   de   plaats   van   het   Sacrament.   Begrijp   dit   alles   goed.”   In andere   boodschappen   heeft   Maria   meerdere   malen   opgeroepen   tot   eenheid   in   de   ware,   Heilige   Geest,   tot   het   brengen   van alle    volkeren    tot    één    Gemeenschap    en    het    brengen    van    alle    volkeren    tot    de    Sacramenten    van    de    Kerk    en    het    ware christelijke   leven.   Bovendien   heeft   Maria   benadrukt   dat   alle   volkeren   bij   het   dagelijks   wonder   gebracht   moeten   worden,   het dagelijks   offer   dat   weer   midden   in   deze   verworden   wereld   moet   komen.   Voor   de   Stichting   vormen   deze   woorden   van   de Vrouwe van Alle Volkeren een bevestiging van haar doelstelling en een inspiratie en aansporing voor haar activiteiten.

Grondslag

Ontstaan van het Eucharistisch

Initiatief ‘AanbiddingAmsterdam’

In het najaar van 2010 bezocht mevrouw Denise Eichenberger uit Guatamala de stad Amsterdam, om ons hier - in de Mirakelstad - over het apostolaat dat Paus Johannes Paulus II hernieuwd onder de aandacht had gebracht: om in elke stad, in elk dorp, een kapel voor Altlijddurende Aanbidding op te richten. De oorsprong van haar persoonlijke apostolaat ligt in Amerika. Daar reageerde een priester in de jaren '80 op deze dringende oproep van Paus Johannes Paulus in een Apostolische brief aan alle katholieke kerkgemeenten wereldwijd: een oproep om in elke kerk wederom Onze Lieve Heer in de Heilige Eucharistie te gaan aanbidden en zelfs daar waar mogelijk Altijddurende Aanbidding - 24 uur per dag en 7 dagen in de week - te organiseren. Ook Moeder Teresa is een van deze toegewijde mensen die wereldwijd deze apostolische oproep haar hele leven heeft uitgedragen en voorgeleefd.
Februari 2018
55V
Aanbidding Amsterdam de Eucharistie een teken van Eenheid
Hij is hier, voor jou “Komt allen tot Mij, die vermoeit en belast zijn, en Ik zal je verkwikken”
Ook naar Amsterdam en naar diverse andere plekken in Nederland mocht dit Aanbiddingsvuurtje overslaan. Was er dan nergens Eucharistische Aanbidding meer? Nee, dat God zij dank niet. Maar de laatste decennia is de Eucharistische Aanbidding in het Bisdom Haarlem-Amsterdam steeds meer teruggelopen. Er zijn helaas zelfs meer kerken waar er geheel geen Eucharistische Aanbidding meer is. Het bezoek van mevrouw Eichenberger in het najaar 2010, heeft er uiteindelijk toe geleid dat in de Rk-kerk 'de Liefde' in februari 2011 gestart werd met Eucharistische Aanbidding, elke donderdag en vrijdag van de week. Voor meer informatie over andere locaties waar in Amsterdam Eucharistische Aanbidding is, kijk op: Locaties. De Initiatiefgroep die in 'de Liefde' de Eucharistische Aanbidding mocht opstarten kreeg het advies om vanwege haar activiteiten, te overwegen dit onder te brengen in een stichting of een vereniging. Na een bezoek bij de Bisschop van ons diocees, Monseigneur J.M. Punt, werd besloten om hiertoe inderdaad over te gaan. Monseigneur Punt was zo inventief om ons nog een geschikte naam aan te dragen: de Heilige Stede. Stichting De Heilige Stede heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Naast het Nederlands  burgerlijk recht zijn de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en voor katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland van toepassing. Ingeval van strijd tussen het kerkelijk recht en het Nederlandse (burgerlijk) recht, prevaleert het kerkelijk recht. Doelstelling Stichting De Heilige Stede De Stichting heeft ten doel, de behartiging van het algemeen belang, als: o het hernieuwen, verspreiden en verdiepen van de Eucharistische Devotie; o het verrichten van alle verdere handelingen, die met het o vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  o het ondersteunen van de organisatie van Altijddurende Eucharistische Aanbidding op verschillende plaatsen in het bisdom Haarlem-Amsterdam; o het organiseren van vormende activiteiten ter ondersteuning van de Altijddurende Eucharistische Aanbidding. De oprichters laten zich bij de oprichting leiden en inspireren door de navolgende overwegingen: zie grondslag.  Het Bestuur De Stichting is een zelfstandige rechtspersoon. Binnen het bestuur zijn de volgende leden benoemd: Voorzitter:  pastoor N. Beemster Secretaris: mevrouw C.J.M. Huibers Penningmeester: mevrouw C.E.A.J. Hoffman Meer informatie en contact:  www.deheiligestede.nl  en  info@aanbiddingamsterdam.nl

Grondslag AanbiddingAmsterdam

en Stichting De Heilige Stede

1. De oprichters laten zich bij de oprichting leiden en inspireren door de navolgende overwegingen. 2.   In Eucharistisch gebed IIIB (Novus Ordo Missae), bidt de gehele kerk bij monde van de priester: “Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.” De stichting beoogt uitdrukking te geven aan dit gebed door de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament waarin de ‘zuivere offergave’  van Jezus Christus tegenwoordig wordt gesteld. 3. In zijn inleiding van de Encycliek ‘ Ecclesia de Eucharistia ’ schrijft Paus Johannes Paulus II het volgende: “Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft terecht geleerd dat het Eucharistische Offer de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven is. Want in de heilige Eucharistie ligt heel het geestelijk goed van de Kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons Paaslam en het levend brood dat het door zijn Vlees in de Heilige Geest tot leven gebrachte en tot leven wekkende leven schenkt aan de mensen. Daarom is de blik van de Kerk voortdurend gericht op de Heer die in het Sacrament van het altaar aanwezig is; daarin ontdekt zij de volledige manifestatie van zijn oneindige liefde.” De stichting beoogt uitdrukking te geven aan deze woorden door de gelovigen uit te nodigen in aanbidding hun blik te richten op de Heer in het Allerheiligst Sacrament. 4. In paragraaf 23 van de Encycliek ‘Ut unum sint’  schrijft Paus Johannes Paulus II: “Het oecumenische gebed staat ten dienste van de christelijke zending en haar geloofwaardigheid. Daarom moet het vooral in het leven van de Kerk en bij iedere andere activiteit aanwezig zijn, die de bevordering van de eenheid van de christenen ten doel heeft. Het is zo, alsof wij ons telkens weer verzamelen in de avondmaalszaal van Witte Donderdag, ofschoon onze gemeenschappelijke aanwezigheid op die plaats nog op haar volledige vervulling wacht, totdat alle christenen zich zullen verzamelen voor de ene Eucharistieviering, na het overwinnen van de hindernissen die de volle kerkelijke gemeenschap in de weg staan.” In paragraaf 8 en 9 van de Encycliek ‘Ut unum sint’  schrijft Paus Johannes Paulus II: “De katholieke Kerk neemt hoopvol de oecumenische verplichting op zich als een gebod van het door het geloof verlichte en door de liefde geleide christelijke geweten. Ook hier kan men het woord van de heilige Paulus aan de eerste christenen van Rome toepassen: "De liefde van God is uitgegoten in onze harten door de heilige Geest" (Rom. 5, 5); onze "hoop stelt ons" dus "niet teleur" (Rom. 5, 5). Dit is de hoop op de eenheid der christenen die in de Trinitaire Eenheid van de Vader en de Zoon en de heilige Geest haar goddelijke bron heeft. Jezus zelf heeft in het uur van zijn lijden gebeden, dat "allen één mogen zijn" (Joh. 17, 21).” In navolging van deze woorden beoogt de stichting mensen van alle achtergronden in eenheid en één met de Heilige Drie-eenheid rondom één enkel Tabernakel in de tegenwoordigheid van de Heer te brengen in aanbidding en lofprijzing van het Allerheiligst Sacrament. 5. De stad Amsterdam was in maart 1345 het toneel van een Eucharistisch Mirakel. Op de plaats van het Mirakel is in 1347 een kapel gewijd met de naam ‘de Heilige Stede’. De Heilige Stede vormde een belangrijk bedevaartsoord totdat de kapel na de reformatie werd geconfisqueerd. Met de oprichting van de Stichting wordt beoogt de traditie van Eucharistische Aanbidding terug te brengen in de ‘Mirakelstad’. 6. De stad Amsterdam is ook een stad waaraan Maria als ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ een bijzondere roeping en missie heeft gegeven. Op 20 maart 1953 zei Maria in de vijfenveertigste van een reeks boodschappen: “Amsterdam heb ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van Alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament. Begrijp dit alles goed.” In andere boodschappen heeft Maria meerdere malen opgeroepen tot eenheid in de ware, Heilige Geest, tot het brengen van alle volkeren tot één Gemeenschap en het brengen van alle volkeren tot de Sacramenten van de Kerk en het ware christelijke leven. Bovendien heeft Maria benadrukt dat alle volkeren bij het dagelijks wonder gebracht moeten worden, het dagelijks offer dat weer midden in deze verworden wereld moet komen. Voor de Stichting vormen deze woorden van de Vrouwe van Alle Volkeren een bevestiging van haar doelstelling en een inspiratie en aansporing voor haar activiteiten.

Grondslag

Ontstaan van het

Eucharistisch Initiatief

‘AanbiddingAmsterdam’

In het najaar van 2010 bezocht mevrouw Denise Eichenberger uit Guatamala de stad Amsterdam, om ons hier - in de Mirakelstad - over het apostolaat dat Paus Johannes Paulus II hernieuwd onder de aandacht had gebracht: om in elke stad, in elk dorp, een kapel voor Altlijddurende Aanbidding op te richten. De oorsprong van haar persoonlijke apostolaat ligt in Amerika. Daar reageerde een priester in de jaren '80 op deze dringende oproep van Paus Johannes Paulus in een Apostolische brief aan alle katholieke kerkgemeenten wereldwijd: een oproep om in elke kerk wederom Onze Lieve Heer in de Heilige Eucharistie te gaan aanbidden en zelfs daar waar mogelijk Altijddurende Aanbidding - 24 uur per dag en 7 dagen in de week - te organiseren. Ook Moeder Teresa is een van deze toegewijde mensen die wereldwijd deze apostolische oproep haar hele leven heeft uitgedragen en voorgeleefd.